{ "user": { "type": "identify", "data": { "id":"None", "user":{ "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }, "page": { "type": "page Viewed", "data": "" } }

DEHA MAĞAZACILIK EV TEKSTİLİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1.      Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

(4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek,

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini istemek ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

2.      Başvuru Yöntemi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

Ø  Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile,

Ø  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak,

Ø  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi

yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile

Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sokak Mecidiyeköy Rönesans Biz İş Merkezi Apt. No:4/14 Kat:4 34387 Şişli  / İstanbul

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

E- Mail

kvkk@madamecoco.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

3.      Başvuru sahibi iletişim bilgileri:

Ad Soyadı:

 

T.C. Kimlik Numarası (Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası):

 

Telefon:

 

E-Posta:

 

Adres:

 

 

4.      Şirket ile ilişkiniz:

 

o   Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar:

o   Ziyaretçi

Görüştüğünüz Birim/Kişi:

o   Şirket Ortağı

Detaylı Bilgi:

o   Özgeçmiş Paylaştım

Paylaştığınız Tarih:

o   Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:

o   Müşteri

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:

o   Diğer

Lütfen belirtiniz:

 

5.      Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz.

 

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

 

 

 

6.      Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

7.      Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

o   Adresime gönderilmesini istiyorum.

o   E-posta adresime gönderilmesini istiyorum

o   KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

İşbu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                  :

Başvuru Tarihi           :

İmza                            :