{ "type": "identify", "data": { "id":"None", "user": { "email": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "no" } } }
{ "user": { "email": "" } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

İşe Alım KVKK Politikası

Destek

Sıkça Sorulan SorularKVKK PolitikasıÇerez Politikası

İletişim


İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşe Alım Süreci Kapsamında Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, işe alım süreçleri kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK Kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.


1. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler


Şirket, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK ve ilgili mevzuata uygun surette gerçekleştirilmektedir. KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:


• Şirket e-mail adresimiz, iş başvurusu sayfaları, çeşitli internet siteleri ile sitelerimizin (“İnternet Siteleri”) iş başvurusu sayfaları kariyer portalları gibi çalışan kişisel verilerinin toplanmasına ve işlenmesine imkân tanıyan kanallar üzerinden (özellikle CV ve CV üzerinde yer alan bilgiler),

• İnsan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri, iş başvuruları ve istihdam için profesyonel olarak aracılık eden sair şirket ve şahıs üzerinden yahut profesyonel işi bu olmayıp sizlere referans olan sair kurum, kuruluş ve şahıslar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) yahut Şirket çalışanlarınca kullanılan telefonlara kendi çektiğiniz videoların gönderilmesi yahut sair iletişim kanalları aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

• Şirket’in hizmet aldığı yahut iş birliği yaptığı insan kaynakları firmaları, Grup Şirketleri, iş ortakları gibi üçüncü kişilerden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak.


Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz


Örnek vermek amacıyla: işe başvuru, iş görüşmesi, işe alım ve iş akdi süresince Şirketimizle yahut Şirketimiz adına veri toplayan üçüncü kişilerle paylaştığınız ad, soyad, adres, telefon, kimlik bilgileri, fotoğraf, önceki çalışılan işler, öğrenim durumu, CV, geçim durumu, karakter analizi, sağlık verileri, sabıka kaydı, sağlık raporları, aile fertlerine ait iletişim bilgileri gibi bize sizin sağladığınız Kişisel Veriler, sair site ve sistemler üzerinden toplanan analizler gibi otomatik yollarla toplanan Kişisel Veriler ve insan kaynakları alanında destek alınan firmalardan aday çalışan hakkında edinilen bilgiler veya önceki işyerinden talep olunan referans mektupları gibi diğer kaynaklardan elde edilen size ait Kişisel Veriler.


1. Veri Sorumlusunun Kimliği


Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 761311 sicil numarası ile kayıtlı, 0273064836200012 Mersis numaralı, şirket merkezi Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok Rönesans Biz İş Merkezi No:4/14 K:4 34387 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’dir.


1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


(a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir


(i) Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla:, 4857 sayılı İş Kanunu başta olmak üzere iş mevzuatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca Şirket’in işveren sıfatıyla yapmakla zorunlu olduğu işlemeler kapsamında CV’niz ve adaylığınız süresince toplanan kişisel verileriniz işlenmektedir.


(ii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: CV’niz ve kariyer portalları üzerinden sağladığınız iletişim bilgilerinizi size ulaşmak ve sizinle görüşme sağlamak amacı ile işlemekteyiz. Ayrıca iş akdinizin kurulması esnasında adaylık sürecinizdeki kişisel verileriniz ayrıca sözleşme kurulması amacı ile işlenmektedir.


(iii) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla: İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile işe uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz


(iv) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: iş akdi kurulmadan önce iş ve ilgili pozisyon ile İŞKUR ve sair teşvik süreci bakımından uygunluğunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi işlemekteyiz.


(v) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: dil yeterliliği ve mesleki yeterlilik sınav sonuçları, test sonuçları, kişilik envanteri çalışmaları, görüşme notları, bize ilettiğiniz diğer yeterlilik belgeleri, sertifikalar ve sınav sonuçları gibi kişisel verilerinizi diğer adaylara göre işe uygunluğunuzu değerlendirmek amacı ile işlemekteyiz. CV’nizde paylaşmış olduğunuz referans numaralarını ilgili kişilerden bu kapsamda rıza almış olduğunuzu kabul ederek referans değerlendirmesi amacı ile işlemekteyiz ve ilgili kişilerle bu kapsamda ve bu özelde temasa geçmekteyiz. Lütfen izin almadığınız kişilerin numaralarını referans olarak göstermeyiniz. Sizinle temasa geçmemizi istemiyorsanız lütfen referans olarak gösterilmekten imtina ediniz yahut ilgili adaya referans mektubu veriniz.


(vi) Ayrıca kariyer.net, linkedin ve sair insan kaynakları ve kariyer portallarında alenileştirdiğiniz Kişisel Verilerinizi işe alım süresince size ulaşmak ve sizi değerlendirmek amacı ile işlemekteyiz.


(b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında sizden açık rıza talep edilen alanlarda bu açık rızayı vermeniz halinde aşağıdaki amaçlarla da açık rızanıza istinaden işlenebilir:


(i) Kanuni zorunluluklar dışında da adaylığınız süresince toplanan Özel Nitelikli Kişisel Verilerin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla da işlenmesi.


(ii) Şirket’in insan kaynaklarının yahut bu alanda destek aldığı üçüncü kişiler ve sair kuruluşlar tarafından edinilen CV’niz (CV’de yer alan fotoğraf da dahil), görüşme notları, yapılan çalışan karakter analiz testleri, anketler, sabıka ve sair güvenlik raporları ve bunlar içerisinde yer alan Kişisel Verilerin (Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil), istihdam edilmediğiniz durumda ilerleyen süreçlerde referans olması, sonraki iş imkânlarından haberdar edilmeniz ve size ait geçmişe yönelik sari kayıtlara başvurulabilmesi amacı ile 3 yıl süre ile saklanması (başvurunuzun kabul edilmesi halinde zaten bu Kişisel Veriler özlük dosyası kapsamında iş akdiniz süresince ve iş akdinizin sona ermesinden itibaren ilgili kanunlarda belirtilen süre boyunca tutulur).


(iii) Şirket’in insan kaynaklarının yahut bu alanda destek aldığı üçüncü kişiler ve sair kuruluşlar tarafından edinilen CV’niz (CV’de yer alan fotoğraf da dahil), görüşme notları, yapılan çalışan karakter analiz testleri, anketler, sabıka ve sair güvenlik raporları ve bunlar içerisinde yer alan Kişisel Verilerin (Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil) Şirketimiz haricinde diğer Grup Şirketleri tarafından da değerlendirilmek üzere Grup Şirketlerine aktarımı.


5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. İstihdam edilmeniz halinde bu süre adaylık sürecindeki Kişisel Verileriniz iş akdinizin sona erdiği süreyi takip eden ve ilgili kanunda belirtilen süre boyunca saklanır. İstihdam edilmemeniz halinde açık rızanız bulunmayan hallerde pozisyon kapandığında CV’niz silinmektedir.


6. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması


Şirket, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışında mukim Grup Şirketleri ve üçüncü kişilere aktarabilir. Kişisel verileriniz:


(a) Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında yukarıda Madde 4 (a)’da belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İrlanda, İngiltere, İtalya, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan insan kaynakları, hukuk danışmanlığı, depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;


(b) Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında yukarıda Madde 4 (b) uyarınca sizden açık rıza talep edilen alanlarda bu açık rızayı vermeniz halinde yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İrlanda, İngiltere, İtalya, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında insan kaynakları, hukuk danışmanlığı depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortaklarına açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.


7.Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız


KVKK madde 11 uyarınca Şirket’e başvurarak; (i) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iii) yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, (iv) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (v) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, (vi) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi Şirket internet sitesinde yer alan formu doldurarak veya kendi taleplerinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresine, Şirket’e daha önce bildirilmiş ve Şirket sistemine kayıtlı olan e-posta adresinden gönderebilir (sisteme kayıtlı e-posta adresi kontrol edilmelidir) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Şirket kep adresine yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresine ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Güncel başvuru yöntemleri ve başvuru içeriği başvuru öncesinde mevzuattan teyit edilmelidir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Şirket tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Şirket tarafından talep edilebilir.


Adres: Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok Rönesans Biz İş Merkezi No:4/14 K:4 34387 Şişli/İstanbul


E- posta adresi : ik@madamecoco.com

Sepeti Temizle

Tüm ürünleri kaldırmak istediğinize emin misiniz?